ඇඟලුම් අපනයන ආදායම දෙසැම්බරයේදී පහළ බසී

ඇඟලුම් අපනයන ආදායම දෙසැම්බරයේදී පහළ බසී


පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ රෙදිපිළි ඇඟලුම් අපනයන ආදායම සියයට 12.8 කින් පහත වැටී ඇත.

මේ අනුව ඇඟලුම් අපනයන ආදායම 2014 දෙසැම්බර් මාසයේදී පැවැති ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 451.1 සිට 2015 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 393.4 දක්‌වා පහත වැටී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක සඳහන් වේ.

යුරෝපා සහ ඇමෙරිකානු වෙළෙඳපොළ වෙත කළ අපනයන අඩුවීම මෙසේ ඇඟලුම් අපනයන ආදායම දෙසැම්බර් මාසයේදී සියයට 12.8 කින් අඩුවීමට හේතු විය. මෙසේ රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් අපනයන ආදායම අඩු වූයේ අඛණ්‌ඩව තුන් වැනි මාසයටය.