තවත් හතරකට ඇමති තනතුරු

තවත් හතරකට ඇමති තනතුරු

නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් සිවුදෙනකු ළඟදීම ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දෙදෙනකුට සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ දෙදෙනකුට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුර හිමිවීමට නියමිතය. නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුර හිමිවන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් දෙදෙනාකුරුණෑගල හා කළුතර දිස්ත්‍රික් නියෝජනය කරන බව වාර්තා වෙයි.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුර හිමිවන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් නියෝජනය කරනු ලබන්නේ බදුල්ල හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක බවද දැනගන්නට ඇත.