මන්ත්‍රිවරුන්ට ලක්ෂ 2ක දීමනාවක් – සියල්ලන් කැමතියි

මන්ත්‍රිවරුන්ට ලක්ෂ 2ක දීමනාවක් – සියල්ලන් කැමතියි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට අලුත් දීමනා රැසක් ලබාදීමට පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමේදී සහ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී සියලුම පක්ෂවල නියෝජිතයන් එකඟතාව පළකොට තිබේ. ඉදිරි සතියේදී කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා අදාළ දීමනා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙනු ඇත.
ඒ අනුව සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට දුරකතන දීමනාව ලෙස මාසිකව රුපියල් 50,000කුත් කාර්යාලයීය දීමනාව ලෙස මාසිකව රුපියල් 75,000කුත් ගෙවල් කුලී දීමනාව ලෙස මාසිකව රුපියල් 50,000කුත් ලබාදීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇත. ගෙවල් කුලී දීමනා රුපියල් 50,000 පාර්ලිමේන්තුවේ සිට කිලෝමීටර් 25ක් අෑතින් පදිංචිව සිටින මන්ත්‍රිවරුන්ට හිමි වනු ඇත.
ඊට අමතරව, ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ලෙස පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන සෑම දිනයකදීම සෑම මන්ත්‍රිවරයකුටම රුපියල් 2,500ක දීමනාවකුත් ආංශික කාරක සභා නියෝජනය කරන මන්ත්‍රිවරුන්ට එක් රැස්වීමක් සඳහා රුපියල් 4,000ක දීමනාවකුත් ආංශික කාරක සභාවල සභාපති ධුර දරන මන්ත්‍රිවරුන්ට එක් රැස්වීමක් සඳහා රුපියල් 5,000ක දීමනාවකුත් හිමිවනු ඇත.
මේ සියලු දීමනා එකතු වූ විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට ලක්ෂ 2කට ආසන්න මුදලක් අප්‍රේල් මාසයේ සිට තමන්ගේ වැටුපට එකතු වනු ඇත.