ඊයේත් ප්‍රදේශ රැසක විදුලිය කපයි

ඊයේත් ප්‍රදේශ රැසක විදුලිය කපයි

විදුලිබලය කපා හැරීම ඊයේ (17 වැනිදා) සිට නතර කරන බව කීවද ප්‍රදේශ රැසක ඊයේද විදුලිය කපා හැරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්‌ඩලයට සිදුවූ බව එහි නිලධාරීහු  පැවසූහ.

ඉල්ලුම සපුරාලීමට තරම් විදුලිබලයක්‌ මණ්‌ඩලය සතුව නොතිබීමත් අඛණ්‌ඩ විදුලි සැපයුමක්‌ ලබාදීමට අත්‍යවශ්‍ය නොරොච්චෝල බලාගාරය ඊයේ දහවල් වන විටත් ජාතික විදුලි පද්ධතියට සම්බනධ කර ගැනීමට නොහැකි වීමත් නිසා විදුලි අර්බුදය සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳීමට නොහැකි වූ බව ඉංජිනේරුවරු “දිවයින”ට පැවසූහ.

කෙසේ වෙතත් නොරොච්චෝල සිසිලන පද්ධතිය සක්‍රීය කර ගල්අඟුරු දමා බලාගාරය සක්‍රීය කිරීමට මණ්‌ඩලය පියවර ගෙන තිබූ අතර අද (18 වැනිදා) සිට සාමාන්‍ය පරිදි අඛණ්‌ඩ විදුලි සැපයුමක්‌ ලබාදීමට හැකිවනු ඇතැයි ඉංජිනේරුවරු කියා සිටියහ.